Algemene Leveringsvoorwaarden Baeknet

1. Toepasbaarheid
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Baeknet geleverde diensten, tenzij met wederzijdse instemming schriftelijk anders is overeengekomen in de bevestigingsbrief.

2. Vergoeding en budget
De bevestigingsbrief omschrijft de overeengekomen activiteiten, planning, middelen en wederzijdse inzet met een daarop gebaseerd budget voor de bijbehorende vergoeding aan Baeknet. Deze budgetten zijn exclusief 21% BTW, onderzoeks-, koeriers-, drukwerk-, verzend-, reis- en andere project gerelateerde kosten. Budgetten worden als maximum beschouwd tenzij tijdens de uitvoering van de opdracht duidelijk wordt dat de initiële veronderstellingen onjuist zijn. Indien de opdrachtgever afwijkt van de overeengekomen planning, mijlpalen of inzet van mensen accepteert de opdrachtgever daaruit volgende additionele kosten. Voordat het budget wordt overschreden zal Baeknet met de opdrachtgever overleggen over de benodigde aanpassingen van de overeengekomen activiteiten, planning en inzet.

Een opdrachtgever kan een opdracht beëindigen met een opzegtermijn van één maand en accepteert in dat geval de kosten van de geplande werkzaamheden in de maand na opzegging.

3. Betalingsvoorwaarden
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de factuur. Indien de betalingstermijn wordt overschreden accepteert de opdrachtgever betaling van de wettelijke rente over het factuurbedrag.

4. Geheimhouding
Baeknet zal alle niet publiekelijk bekende informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en de daarvoor gebruikelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren. Alle tijdens de opdracht samengestelde documenten en rapporten zijn eigendom van de opdrachtgever en kunnen zonder diens toestemming niet door Baeknet aan derden ter kennisgeving of beschikking worden gesteld.

5. Intellectueel eigendom en copyright
Tijdens uitvoering van de opdracht gebruikte modellen, technieken en instrumenten blijven eigendom van Baeknet. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande toestemming door Baeknet geleverde documenten voor eigen gebruik dupliceren.

6. Aansprakelijkheid
Baeknet zal haar uiterste best doen om er voor te zorgen dat de aan haar toevertrouwde opdracht zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Baeknet en de opdrachtgever zullen regelmatig de voortgang van de opdracht met elkaar bespreken en in goed onderling overleg trachten eventuele problemen op te lossen. Mede gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in de ondersteuning van de afgesproken werkzaamheden, het nemen van besluiten en de adequate uitvoering ervan, kan Baeknet geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele aanspraken die (in de ruimste zin van het woord) volgen uit de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van haar kant. In dat laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de hoogte van de aantoonbare schade met als maximum het totaal van de door opdrachtgever in de voorgaande drie maanden betaalde vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden zoals overeengekomen in de bevestigingsbrief.

7. Geldigheid
Aanbiedingen hebben een geldigheid van 10 werkdagen na dagtekening.

8. Tarieven
In de bevestigingsbrief genoemde tarieven zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar ofwel de overeengekomen opdrachttermijn en uitsluitend voor doorlopende opdrachten tot maximaal drie maanden in het daarop volgende jaar.

9. Geschillen
Nederlands Recht is van toepassing op de in de bevestigingsbrief overeengekomen werkzaamheden. Enig geschil zal voorgelegd worden aan de Rechtbank in Leiden.

(Geldig vanaf 1 januari 2012)